PORTAL DLA MĘŻCZYZN - FACETREGULAMIN  
xmoon.pl
I. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Przedmiotem regulacji są warunki funkcjonowania Serwisu Internetowego XMOON.PL, znajdującego się pod adresem internetowym http://www.xmoon.pl Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu XMOON.PL, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis

Przedmiotem usług Serwisu jest dostarczanie i udostępnianie jego Użytkownikom poprzez publikację na łamach Serwisu informacji o tematyce męskiej jak: sport, hobby, podróże, motoryzacja.

Wszelkie porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu, nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców a jedynie ogólnym zbiorem informacji za których treść Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

II. Zasady korzystania z usług Serwisu

Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny Użytkownik serwisu będąc na jego stronach akceptuje regulamin strony

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

III. Ochrona danych osobowych

Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Dodatkowo będą zbieranie informacje o dacie dodania komentarza przez Użytkownika oraz adres IP komputera, z którego został nadany komentarz.

IV. Reklamacje

Użytkownik może składać do Administratora reklamacje na funkcjonowanie Serwisu.

Administrator będzie rozpatrywał zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator może pozostawić bez rozpoznania reklamacje, które wynikają z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

Administrator nie będzie rozpoznawał reklamacji dotyczących usług świadczonych przez inne podmioty przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie będzie również przekazywał tych reklamacji do właściwych podmiotów.

V. Zmiany Regulaminu i jego dostępność

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

VI. Postanowienia końcowe

Serwis nie odpowiada w żaden sposób jak pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach serwisu przez Użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich prawdziwość , rzetelność oraz autentyczność.

Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia serwisu w celach konserwujących.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrate danych Serwisu w przypadku awarii lub działania osób trzecich lub zdarzeń losowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin i destabilizują prace Serwisu

Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, treści Serwisu

Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami.

Serwis Xmoon.pl ma charakter edukacyjny, nie stanowi porad lekarskich i nie zastępuje ich. Informacje zawarte są starannie przygotowywane merytorycznie. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu. Serwis nie prowadzi działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.

VII. Wymagania techniczne

Serwis xmoon.pl jest serwisem internetowym. Do korzystania z niego użytkownik musi dysponować komputerem i dostępem do sieci Internet.

Informacje główne
O nas
Firma
Regulamin
Kontakt
 
Kontakt
Warszawa, al. Wilanowska 105/30
tel.
e-mail: firma@xmoon.pl